๑. การจัดทำทะเบียนวัตถุ

 

๒. ภาพจิตรกรรมฝาผนังและลวดลายต่างๆ

 

จัดหมวดหมู่ ตามศิลป์ยุคสมัย

 

ตัวอย่าง สมัยเขมร

 

มณฑป ภายในห้องชั้นบนสุด

 

เขียนลวดลายอย่างสวยงาม

 

 

 

 

ภายในซุ้มจตุรมุข

 

 

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง

 

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง

 

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง

 

**************************************