กิจกรรมประจำปี วัดสระกะเทียม

 • สวดมนต์ข้ามปี - ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

    สวดมนต์ข้ามปี - ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม       ☻เพื่อเป็นการตอบสนองต่อทางมหาเถระสมาคม ที่ได้ร้องขอต่อวัดต่างๆในประเทศไทย ให้มีการจัดงานบุญในวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ทางวัดสระกะเทียมจึงได้แสดงความร่วมมือโดย ได้จัดให้มีการทำบุญในวันส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ และเพื่อเป็นการให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสในการสร้างกุศลผลบุญ ตั้งแต่เริ่มต้นวันของปีที่มาถึงใหม่ ซึ่งจะได้เป็นศิริมงคลต่อชีวิตของตนเองในตลอดทั้งปี     กำหนดการ Read More
 • วันมาฆบูชา

    งานทำบุญวันมาฆบูชา งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม       ☻วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันสำคัญแรกในรอบปีของทางพระพุทธศาสนาคือ "วันมาฆบูชา" ซึ่งถือว่าเป็นวันหมุนกงล้อธรรมจักร  คือการประกาศพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยประทานให้กับพระอรหันต์สาวกซึ่งได้มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย นำหลักการของพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในทุกสารทิศ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสัตว์โลก ผู้ถือกำเนิดมาพร้อมกับความไม่รู้ และยังคงต้องได้รับทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ Read More
 • วันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว

    งานบุญวันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม         ☻วันออกพรรษาตามปกติ จะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ หลังจากวันเข้าพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือน และเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา ๓ เดือนของพระสงฆ์ โดยพระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้   ☻วัดสระกะเทียมได้จัดให้มีการทำบุญ Read More
 • วันวิสาขบูชา

    งานทำบุญวันวิสาขบูชา งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม       ☻วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันสำคัญที่สองในรอบปีของทางพระพุทธศาสนาคือ "วันวิสาขบูชา" และได้ถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่ง เนื่องด้วยทาง"องค์การสหประชาชาติ" ซึ่งเป็นองค์กรของโลกได้ประกาศไว้ให้เป็นวันสำคัญของโลก   ☻"วันวิสาขบูชา"เป็นวันที่คนไทยคุ้นเคยและให้ความสำคัญมาช้านาน เพราะเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญ ๓ ประการเกิดขึ้นตรงกับวันนี้คือ วันประสูติของเจ้าชายสิตถัตถะ วันตรัสรู้ Read More
 • 1
 • 2

ขอบวชพระ , ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ , มาถือศีลที่วัด , อบรมนักเรียน , วัดสระกะเทียม

 • ระเบียบการ ขอเข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นคณะจากสถาบันการศึกษาทั่วไป

  ระเบียบการ ขอเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะนักเรียนนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วไป ให้ผู้ประสานงานจดจำนวน นร.ที่จะเข้ารับการอบรม(ตัวเลข-แยกชาย/หญิง) แล้วเดินทางมายังวัดสระกะเทียม เพื่อดูสถานที่และพูดคุยนัดแนะวันเวลาเข้ารับการอบรมกับเจ้าอาวาสโดยตรง หรือโทรมาสอบถามล่วงหน้าได้ที่ ๐๘๑-๘๙๕-๘๕๗๙ ระเบียบข้อกำหนดทั่วไป Read More
 • ระเบียบการมาถือศีล ปฏิบัติธรรม ณ วัดสระกะเทียม

  ระเบียบการมาอยู่พักวัดเพื่อถือศีล ปฏิบัติธรรม ณ วัดสระกะเทียม บุคคลทั่วไปสามารถมายังวัดสระกะเทียม เพื่อถือศีลและปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน โดยการเข้าร่วมกับข้อปฏิบัติของทางวัด ดังต่อไปนี้ เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. Read More
 • เปิดอบรมกรรมฐาน ทุกวันอาทิตย์

  วัดสระกะเทียม เปิดอบรมกรรมฐานแนวสติปัฏฐาน ๔ โดยมี พระครูภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดสระกะเทียม (พระอาจารย์สุพรชัย สารธมฺโม) เป็นพระวิปัสสนาจารย์ - เปิดอบรมทุกวันอาทิตย์ ที่ศาลาปฏิบัติธรรมสารธัมโม Read More
 • ระเบียบการขอบวชพระ

  ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทของวัดสระกะเทียม ผู้มาขอบรรพชาอุปสมบทในวัดสระกะเทียมต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อปฏิบัติที่วัดสระกะเทียมกำหนดไว้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ขาดคุณสมบัติหรือไม่สามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ ขอได้โปรดพิจารณาบรรพชาอุปสมบทในวัดที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมต่อไป โดยวัดสระกะเทียมมีหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและข้อปฏิบัติดังนี้ หลักเกณฑ์และกฎระเบียบของผู้มุ่งบรรพชาอุปสมบทในวัดสระกะเทียม ๑.เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา Read More
 • 1

ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทของวัดสระกะเทียม

ผู้มาขอบรรพชาอุปสมบทในวัดสระกะเทียมต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อปฏิบัติที่วัดสระกะเทียมกำหนดไว้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ขาดคุณสมบัติหรือไม่สามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ ขอได้โปรดพิจารณาบรรพชาอุปสมบทในวัดที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมต่อไป โดยวัดสระกะเทียมมีหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและข้อปฏิบัติดังนี้

หลักเกณฑ์และกฎระเบียบของผู้มุ่งบรรพชาอุปสมบทในวัดสระกะเทียม

๑.เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา หวังบวชเพื่อศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรม และเต็มใจประพฤติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติที่วัดสระกะเทียมกำหนดไว้โดยครบถ้วน

๒.เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิกลพิการ ไม่ติดยาหรือสารเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อ และไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด

๓.เป็นชายแท้ สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้และมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ พร้อมกับได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเรียบร้อยแล้ว

๔.ต้องเคารพเชื่อฟังและตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของเจ้าอาวาส และพร้อมที่จะรักษากฎระเบียบของคณะสงฆ์และพระวินัยของพระภิกษุทุกประการ

๕.ต้องเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ซึ่งจะเป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น

๖.ห้ามสูบบุหรี่ ยาเส้นและสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิดโดยเด็ดขาด

๗.ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

๘.ห้ามดูโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์ หรือฟังวิทยุ เพลงใดๆทั้งสิ้น เว้น สื่อธรรมะ

๙.ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด เช่น แทงบอล ซื้อหวย เล่นไพ่ หรือกระทำการอันเป็นสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น

๑๐.พระบวชใหม่ที่ยังไม่พ้น ๕ พรรษา ห้ามออกไปพักวัดอื่นโดยลำพังและโดยพลการ


ข้อปฏิบัติประจำวันของพระภิกษุวัดสระกะเทียม

๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น.   สวดมนต์ ทำวัตรเช้าที่อุโบสถ

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.   ออกบิณฑบาตร

๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   ลงฉันภัตตาหารเช้าที่ศาลากระจก และทำความสะอาดที่ฉัน

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   กวาดลานวัด และดูแลความสะอาดกุฏิ เสนาสนะ

๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.   สวดมนต์ ทำวัตรเย็นที่อุโบสถ และนั่งสมาธิ ๑ ชม.

ข้าพเจ้ารับทราบและขอปฏิญญาว่าสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของวัดสระกะเทียมได้ทุกประการ ตามรายการข้างต้น

หากข้าพเจ้าละเมิดกฎระเบียบและข้อปฏิบัติวัดสระกะเทียมดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้ายอมรับโทษตามควรแก่ความผิดทุกประการ

(ลงชื่อ).................................................................ผู้สมัครขอบรรพชาอุปสมบท

การเตรียมตัวเมื่อได้รับอนุญาตให้บรรพชาอุปสมบทในวัดสระกะเทียมแล้ว

เตรียมตัวมาอยู่วัดตามกำหนดวันเวลาที่ทางวัดกำหนดไว้ให้ เพื่อปลงผมนุ่งห่มผ้าขาวถือศีล ๘ อยู่เป็นนาคเพื่อฝึกหัดข้อปฏิบัติ และประพฤติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของวัดสระกะเทียมโดยเคร่งครัด (ศีล ๘ คือ ๑.ห้ามฆ่าสัตว์ ๒.ห้ามลักทรัพย์ ๓.ห้ามล่วงพรหมจรรย์ ๔.ห้ามพูดโกหก ๕.ห้ามดื่มสุราและของมึนเมา ๖.ห้ามรับประทานอาหารและดื่มนมหลังเที่ยงวันไปแล้ว ๗.ห้ามดู ฟัง ฟ้อนรำ ขับร้อง และเล่นเครื่องดนตรีต่างๆ รวมถึงห้ามดูการละเล่น และห้ามตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับ ของหอม เครื่องผัดผิวให้งามต่างๆ๘.ห้ามนั่งและนอนในที่นั่ง และที่นอนอันวิจิตร ประดับด้วยเงินหรือทอง ภายในยัดนุ่นและสำลี)


ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สมัครขอบรรพชาอุปสมบท

ชื่อ.................................................................นามสกุล.......................................................................................

อายุ..................ปี    เกิดวัน..............................ที่...................เดือน..........................พ.ศ.....................................

จบการศึกษาสูงสุดคือ.................................สถาบัน.......................................อาชีพ...........................................

ที่อยู่ปัจจุบัน........................................................................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์(บ้าน)....................................(มือถือ)........................................สถานภาพ.................................

มีโรคประจำตัวหรือไม่................................ถ้ามี คือ..........................................................................................

บุคคลที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก.......................................................โทร...................................................

พื้นฐานทางพระศาสนา

เคยอยู่วัด............................................จังหวัด.............................เพื่อ..................................................................

................................................................เมื่อ....................................................ถึง.............................................

เคยบรรพชาอุปสมบทที่.........................................................................จังหวัด.................................................

จุดประสงค์.........................................................................................................................................................

...............................................................เมื่อ.....................................................ถึง.............................................

เคยปฏิบัติธรรมหรือถือศีลภาวนาที่................................................เมื่อ...............................ถึง...........................

สอบได้วุฒิทางธรรมชั้น.........................................ที่...........................................เมื่อปี......................................

ความคิดที่จะบวช      0    เป็นความตั้งใจของตนเอง 0    เป็นไปตามความประสงค์ของบิดามารดา/ผู้ใหญ่

0    บวชเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยดี ดวงไม่ดี    0    บวชแก้บน  0  อื่นๆ...........................................................

ความคุ้นเคยกับวัดสระกะเทียม     0  ไม่เคยมาเลย   0   เคยมา.......................ครั้ง   0   มาบ่อย/สม่ำเสมอ

เหตุใดจึงคิดเจาะจงมาบรรพชาอุปสมบทที่วัดสระกะเทียม (เขียนอธิบาย)

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………….

มีความมุ่งหมายหรือคาดหวังผลจากการบวชอย่างไร (เขียนอธิบาย)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………...

ระเบียบกติกาของวัดสระกะเทียม (เพิ่มเติม)

-ฉันภัตตาหารที่ศาลาการเปรียญและฉันน้ำปานะที่โรงฉันน้ำเท่านั้น ห้ามฉันที่กุฏิเว้นแต่อาพาธ

-ห้ามเก็บของกิน เครื่องดื่มไว้ที่กุฏิ เว้นไว้แต่น้ำเปล่า

-ห้ามดูละคร หนัง หรือฟังเพลงและวิทยุใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นสื่อธรรมะ

-ห้ามใช้และห้ามมี Smartphone ,tablet ,โทรศัพท์มือถือ ,computer ไว้ในครอบครองเด็ดขาด เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้มาบรรพชาอุปสมบทใหม่ ยังไม่รู้ทั่วถึงพระวินัยดี อาจทำให้เกิดการละเมิดพระวินัยร้ายแรงได้

-หากมีกิจจำเป็น ต้องใช้โทรศัพท์ หรือ internet ให้มาใช้ที่สำนักงานวัดเท่านั้น

-เครื่องอุปโภคที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามารถเบิกใช้ได้ตามสมควร

-วันทำบุญของวัด ให้พระเณรช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ร่วมกัน

-เมื่อจะย้ายเสนาสนะให้เรียนเจ้าอาวาสให้รับทราบก่อน

 

-เมื่อจะออกนอกสถานที่ ต้องบอกให้เจ้าอาวาสทราบก่อน  เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน (อาพาธหรือกิจนิมนต์)

-ห้ามพระนำสัตว์มาเลี้ยง (เช่น สุนัข ,แมว ฯลฯ)

NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์ , ข่าวภายในวัด , ข่าวคณะสงฆ์

 
 

 

 
 

 

 

 

 

พระมหาธาตุเจดีย์ ศรีพุทธปาพจน์