กิจกรรมประจำปี วัดสระกะเทียม

 • สวดมนต์ข้ามปี - ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

    สวดมนต์ข้ามปี - ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม       ☻เพื่อเป็นการตอบสนองต่อทางมหาเถระสมาคม ที่ได้ร้องขอต่อวัดต่างๆในประเทศไทย ให้มีการจัดงานบุญในวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ทางวัดสระกะเทียมจึงได้แสดงความร่วมมือโดย ได้จัดให้มีการทำบุญในวันส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ และเพื่อเป็นการให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสในการสร้างกุศลผลบุญ ตั้งแต่เริ่มต้นวันของปีที่มาถึงใหม่ ซึ่งจะได้เป็นศิริมงคลต่อชีวิตของตนเองในตลอดทั้งปี     กำหนดการ Read More
 • วันมาฆบูชา

    งานทำบุญวันมาฆบูชา งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม       ☻วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันสำคัญแรกในรอบปีของทางพระพุทธศาสนาคือ "วันมาฆบูชา" ซึ่งถือว่าเป็นวันหมุนกงล้อธรรมจักร  คือการประกาศพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยประทานให้กับพระอรหันต์สาวกซึ่งได้มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย นำหลักการของพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในทุกสารทิศ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสัตว์โลก ผู้ถือกำเนิดมาพร้อมกับความไม่รู้ และยังคงต้องได้รับทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ Read More
 • วันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว

    งานบุญวันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม         ☻วันออกพรรษาตามปกติ จะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ หลังจากวันเข้าพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือน และเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา ๓ เดือนของพระสงฆ์ โดยพระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้   ☻วัดสระกะเทียมได้จัดให้มีการทำบุญ Read More
 • วันวิสาขบูชา

    งานทำบุญวันวิสาขบูชา งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม       ☻วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันสำคัญที่สองในรอบปีของทางพระพุทธศาสนาคือ "วันวิสาขบูชา" และได้ถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่ง เนื่องด้วยทาง"องค์การสหประชาชาติ" ซึ่งเป็นองค์กรของโลกได้ประกาศไว้ให้เป็นวันสำคัญของโลก   ☻"วันวิสาขบูชา"เป็นวันที่คนไทยคุ้นเคยและให้ความสำคัญมาช้านาน เพราะเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญ ๓ ประการเกิดขึ้นตรงกับวันนี้คือ วันประสูติของเจ้าชายสิตถัตถะ วันตรัสรู้ Read More
 • 1
 • 2

ขอบวชพระ , ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ , มาถือศีลที่วัด , อบรมนักเรียน , วัดสระกะเทียม

 • ระเบียบการ ขอเข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นคณะจากสถาบันการศึกษาทั่วไป

  ระเบียบการ ขอเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะนักเรียนนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วไป ให้ผู้ประสานงานจดจำนวน นร.ที่จะเข้ารับการอบรม(ตัวเลข-แยกชาย/หญิง) แล้วเดินทางมายังวัดสระกะเทียม เพื่อดูสถานที่และพูดคุยนัดแนะวันเวลาเข้ารับการอบรมกับเจ้าอาวาสโดยตรง หรือโทรมาสอบถามล่วงหน้าได้ที่ ๐๘๑-๘๙๕-๘๕๗๙ ระเบียบข้อกำหนดทั่วไป Read More
 • ระเบียบการมาถือศีล ปฏิบัติธรรม ณ วัดสระกะเทียม

  ระเบียบการมาอยู่พักวัดเพื่อถือศีล ปฏิบัติธรรม ณ วัดสระกะเทียม บุคคลทั่วไปสามารถมายังวัดสระกะเทียม เพื่อถือศีลและปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน โดยการเข้าร่วมกับข้อปฏิบัติของทางวัด ดังต่อไปนี้ เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. Read More
 • เปิดอบรมกรรมฐาน ทุกวันอาทิตย์

  วัดสระกะเทียม เปิดอบรมกรรมฐานแนวสติปัฏฐาน ๔ โดยมี พระครูภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดสระกะเทียม (พระอาจารย์สุพรชัย สารธมฺโม) เป็นพระวิปัสสนาจารย์ - เปิดอบรมทุกวันอาทิตย์ ที่ศาลาปฏิบัติธรรมสารธัมโม Read More
 • ระเบียบการขอบวชพระ

  ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทของวัดสระกะเทียม ผู้มาขอบรรพชาอุปสมบทในวัดสระกะเทียมต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อปฏิบัติที่วัดสระกะเทียมกำหนดไว้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ขาดคุณสมบัติหรือไม่สามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ ขอได้โปรดพิจารณาบรรพชาอุปสมบทในวัดที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมต่อไป โดยวัดสระกะเทียมมีหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและข้อปฏิบัติดังนี้ หลักเกณฑ์และกฎระเบียบของผู้มุ่งบรรพชาอุปสมบทในวัดสระกะเทียม ๑.เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา Read More
 • 1

กิจกรรมส่งท้ายปี พ.ศ.๒๕๕๗

 

 

 

วันพ่อแห่งชาติ

 

วันศุกร์ที่ ๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มบุญพิธี

 

เจริญพระพุทธมนต์ส่งท้ายปี (สวดมนต์ข้ามปี)

 

วันพุธที่ ๓๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. เริ่มกิจกรรมบุญส่งท้ายปี

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ม.ค.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มบุญพิธีฯ

 

*************************************

 

กฐินสามัคคี ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๗

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง

“ พระมหาธาตุเจดีย์   ศรีพุทธปาพจน์ ”

วัดสระกะเทียม  อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

 

เนื่องด้วยทางวัดสระกะเทียม กำลังดำเนินงานก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์

ซึ่งเป็นปูชนียสถานสำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระปัจเจกพุทธเจ้าธาตุ

พระอรหันตธาตุ พระโพธิสัตว์ธาตุ และพระเกจิอาจารย์ธาตุ รวมทั้งพุทธศิลป์ในสมัยต่างๆ

ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสตร์และเป็นที่สักการะบูชา

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคีและบริวาร  เพื่อสมทบทุนในการดำเนินการก่อสร้าง

พระมหาธาตุเจดีย์ ศรีพุทธปาพจน์  ให้เป็นไปอย่างราบรื่น เรียบร้อย และสมบูรณ์ ดังนี้

 

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุขความเจริญ

พร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณและธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญฯ

 

---กำหนดการ ---

วันเสาร์ ที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗

เวลา ๑๙.๐๐ น.                    พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน

 

วันอาทิตย์ ที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๗ ( ตรงกับแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ )

เวลา ๐๘.๐๐  น.                            ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

เวลา ๐๙.๓๙  น.                  ถวายผ้ากฐิน และร่วมทอดกฐินสามัคคี

 

 

***ดูรูปภาพงานกฐินปี๕๖ click>>> งานบุญกฐิน ***

 

***********************************************************************

NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์ , ข่าวภายในวัด , ข่าวคณะสงฆ์

 
 

 

 
 

 

 

 

 

พระมหาธาตุเจดีย์ ศรีพุทธปาพจน์