กิจกรรมประจำปี วัดสระกะเทียม

 • สวดมนต์ข้ามปี - ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

    สวดมนต์ข้ามปี - ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม       ☻เพื่อเป็นการตอบสนองต่อทางมหาเถระสมาคม ที่ได้ร้องขอต่อวัดต่างๆในประเทศไทย ให้มีการจัดงานบุญในวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ทางวัดสระกะเทียมจึงได้แสดงความร่วมมือโดย ได้จัดให้มีการทำบุญในวันส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ และเพื่อเป็นการให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสในการสร้างกุศลผลบุญ ตั้งแต่เริ่มต้นวันของปีที่มาถึงใหม่ ซึ่งจะได้เป็นศิริมงคลต่อชีวิตของตนเองในตลอดทั้งปี     กำหนดการ Read More
 • วันมาฆบูชา

    งานทำบุญวันมาฆบูชา งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม       ☻วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันสำคัญแรกในรอบปีของทางพระพุทธศาสนาคือ "วันมาฆบูชา" ซึ่งถือว่าเป็นวันหมุนกงล้อธรรมจักร  คือการประกาศพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยประทานให้กับพระอรหันต์สาวกซึ่งได้มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย นำหลักการของพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในทุกสารทิศ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสัตว์โลก ผู้ถือกำเนิดมาพร้อมกับความไม่รู้ และยังคงต้องได้รับทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ Read More
 • วันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว

    งานบุญวันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม         ☻วันออกพรรษาตามปกติ จะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ หลังจากวันเข้าพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือน และเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา ๓ เดือนของพระสงฆ์ โดยพระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้   ☻วัดสระกะเทียมได้จัดให้มีการทำบุญ Read More
 • วันวิสาขบูชา

    งานทำบุญวันวิสาขบูชา งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม       ☻วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันสำคัญที่สองในรอบปีของทางพระพุทธศาสนาคือ "วันวิสาขบูชา" และได้ถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่ง เนื่องด้วยทาง"องค์การสหประชาชาติ" ซึ่งเป็นองค์กรของโลกได้ประกาศไว้ให้เป็นวันสำคัญของโลก   ☻"วันวิสาขบูชา"เป็นวันที่คนไทยคุ้นเคยและให้ความสำคัญมาช้านาน เพราะเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญ ๓ ประการเกิดขึ้นตรงกับวันนี้คือ วันประสูติของเจ้าชายสิตถัตถะ วันตรัสรู้ Read More
 • 1
 • 2

ขอบวชพระ , ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ , มาถือศีลที่วัด , อบรมนักเรียน , วัดสระกะเทียม

 • ระเบียบการ ขอเข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นคณะจากสถาบันการศึกษาทั่วไป

  ระเบียบการ ขอเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะนักเรียนนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วไป ให้ผู้ประสานงานจดจำนวน นร.ที่จะเข้ารับการอบรม(ตัวเลข-แยกชาย/หญิง) แล้วเดินทางมายังวัดสระกะเทียม เพื่อดูสถานที่และพูดคุยนัดแนะวันเวลาเข้ารับการอบรมกับเจ้าอาวาสโดยตรง หรือโทรมาสอบถามล่วงหน้าได้ที่ ๐๘๑-๘๙๕-๘๕๗๙ ระเบียบข้อกำหนดทั่วไป Read More
 • ระเบียบการมาถือศีล ปฏิบัติธรรม ณ วัดสระกะเทียม

  ระเบียบการมาอยู่พักวัดเพื่อถือศีล ปฏิบัติธรรม ณ วัดสระกะเทียม บุคคลทั่วไปสามารถมายังวัดสระกะเทียม เพื่อถือศีลและปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน โดยการเข้าร่วมกับข้อปฏิบัติของทางวัด ดังต่อไปนี้ เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. Read More
 • เปิดอบรมกรรมฐาน ทุกวันอาทิตย์

  วัดสระกะเทียม เปิดอบรมกรรมฐานแนวสติปัฏฐาน ๔ โดยมี พระครูภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดสระกะเทียม (พระอาจารย์สุพรชัย สารธมฺโม) เป็นพระวิปัสสนาจารย์ - เปิดอบรมทุกวันอาทิตย์ ที่ศาลาปฏิบัติธรรมสารธัมโม Read More
 • ระเบียบการขอบวชพระ

  ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทของวัดสระกะเทียม ผู้มาขอบรรพชาอุปสมบทในวัดสระกะเทียมต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อปฏิบัติที่วัดสระกะเทียมกำหนดไว้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ขาดคุณสมบัติหรือไม่สามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ ขอได้โปรดพิจารณาบรรพชาอุปสมบทในวัดที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมต่อไป โดยวัดสระกะเทียมมีหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและข้อปฏิบัติดังนี้ หลักเกณฑ์และกฎระเบียบของผู้มุ่งบรรพชาอุปสมบทในวัดสระกะเทียม ๑.เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา Read More
 • 1

งานประจำปีวัดสระกะเทียม ๒๕๕๖

งานประจำปีวัดสระกะเทียม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

 ขอเชิญร่วมงานประจำปีวัดสระกะเทียม งานปิดทองหลวงปู่สามพี่น้อง

งานทำบุญวันสงกรานต์และร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

ณ วัดสระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

 ** ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ **

งานปิดทองหลวงปู่สามพี่น้อง

** กำหนดการ **

๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา  ๑๗.๓๙ น.                     เปิดพิธีงานประจำปีวัดสระกะเทียม

๑๓ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

เวลา  ๐๘.๐๐ น.                    - ทำบุญวันสงกรานต์
                                           - ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา  ๑๒.๐๐ น.                    - รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  ๑๙.๐๐ น.                    - สวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์เย็น

๑๔ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา  ๐๘.๐๐ น.                    - ทำบุญวันสงกรานต์
                                           - ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา  ๑๒.๐๐ น.                    - รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  ๑๙.๐๐ น.                    - สวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์เย็น

๑๕ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

เวลา  ๐๘.๐๐ น.                    - ทำบุญวันสงกรานต์
                                           - ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา  ๑๒.๐๐ น.                    - รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  ๑๕.๐๐ น.                    - พิธีสiงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และคณะภิกษุสงฆ์วัดสระกะเทียม

ร่วมกิจกรรมบวชชีพราหมณ์ประจำปี ครั้งที่ ๑

ขอเชิญสาธุชนเข้าร่วมกิจกรรมบวชชีพราหมณ์ประจำปี ครั้งที่ ๑

   ช่วงปลายเดือนมีนาคม ของทุกปี ทางวัดสระกะเทียมจะมีการจัดบวชชีพราหมณ์แก่สาธุชนทั่วไป เพื่อให้แต่ละท่านได้สะสม" ทศบารมี" โดยมี "ทานบารมี" เป็นค้น และเป็นการชำระจิตใจให้เบาบางจากตัณหาทั้ง ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา  โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ วันศุกร์ที่ ๒๒ ไปจนถึง วันจันทร์ที่ ๒๕ ของเดือนมีนาคม จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมบวชชีพราหม์กับทางวัดสระกะเทียมมาในโอกาสนี้.

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญสาธุชนร่วมงานบุญ "วันมาฆบูชา"

วันมาฆบูชาปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓

     ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีวันสำคัญของพระพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชา ซึ่งทางวัดสระกะเทียมก็ได้จัดให้มีงานทำบุญสำหรับวันสำคัญนี้มาทุกปี ในปีนี้ก็เช่นกัน ทางวัดจึงขอเรียนเชิญญาติโยมทุกท่าน ได้มาร่วมงานบุญสำคัญนี้อีกเช่นกัน.

** กำหนดการงานบุญ **

วันจันทร์ที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖
- เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า และ ถวานสังฆทาน
- เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
- เวลา ๑๙.๓๐ น. เวียนเทียนรอบอุโบสถ์

 

    

อ่านเพิ่มเติม...

NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์ , ข่าวภายในวัด , ข่าวคณะสงฆ์

 
 

 

 
 

 

 

 

 

พระมหาธาตุเจดีย์ ศรีพุทธปาพจน์