กิจกรรมประจำปี วัดสระกะเทียม

 • สวดมนต์ข้ามปี - ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

    สวดมนต์ข้ามปี - ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม       ☻เพื่อเป็นการตอบสนองต่อทางมหาเถระสมาคม ที่ได้ร้องขอต่อวัดต่างๆในประเทศไทย ให้มีการจัดงานบุญในวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ทางวัดสระกะเทียมจึงได้แสดงความร่วมมือโดย ได้จัดให้มีการทำบุญในวันส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ และเพื่อเป็นการให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสในการสร้างกุศลผลบุญ ตั้งแต่เริ่มต้นวันของปีที่มาถึงใหม่ ซึ่งจะได้เป็นศิริมงคลต่อชีวิตของตนเองในตลอดทั้งปี     กำหนดการ Read More
 • วันมาฆบูชา

    งานทำบุญวันมาฆบูชา งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม       ☻วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันสำคัญแรกในรอบปีของทางพระพุทธศาสนาคือ "วันมาฆบูชา" ซึ่งถือว่าเป็นวันหมุนกงล้อธรรมจักร  คือการประกาศพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยประทานให้กับพระอรหันต์สาวกซึ่งได้มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย นำหลักการของพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในทุกสารทิศ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสัตว์โลก ผู้ถือกำเนิดมาพร้อมกับความไม่รู้ และยังคงต้องได้รับทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ Read More
 • วันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว

    งานบุญวันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม         ☻วันออกพรรษาตามปกติ จะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ หลังจากวันเข้าพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือน และเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา ๓ เดือนของพระสงฆ์ โดยพระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้   ☻วัดสระกะเทียมได้จัดให้มีการทำบุญ Read More
 • วันวิสาขบูชา

    งานทำบุญวันวิสาขบูชา งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม       ☻วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันสำคัญที่สองในรอบปีของทางพระพุทธศาสนาคือ "วันวิสาขบูชา" และได้ถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่ง เนื่องด้วยทาง"องค์การสหประชาชาติ" ซึ่งเป็นองค์กรของโลกได้ประกาศไว้ให้เป็นวันสำคัญของโลก   ☻"วันวิสาขบูชา"เป็นวันที่คนไทยคุ้นเคยและให้ความสำคัญมาช้านาน เพราะเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญ ๓ ประการเกิดขึ้นตรงกับวันนี้คือ วันประสูติของเจ้าชายสิตถัตถะ วันตรัสรู้ Read More
 • 1
 • 2

ขอบวชพระ , ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ , มาถือศีลที่วัด , อบรมนักเรียน , วัดสระกะเทียม

 • ระเบียบการ ขอเข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นคณะจากสถาบันการศึกษาทั่วไป

  ระเบียบการ ขอเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะนักเรียนนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วไป ให้ผู้ประสานงานจดจำนวน นร.ที่จะเข้ารับการอบรม(ตัวเลข-แยกชาย/หญิง) แล้วเดินทางมายังวัดสระกะเทียม เพื่อดูสถานที่และพูดคุยนัดแนะวันเวลาเข้ารับการอบรมกับเจ้าอาวาสโดยตรง หรือโทรมาสอบถามล่วงหน้าได้ที่ ๐๘๑-๘๙๕-๘๕๗๙ ระเบียบข้อกำหนดทั่วไป Read More
 • ระเบียบการมาถือศีล ปฏิบัติธรรม ณ วัดสระกะเทียม

  ระเบียบการมาอยู่พักวัดเพื่อถือศีล ปฏิบัติธรรม ณ วัดสระกะเทียม บุคคลทั่วไปสามารถมายังวัดสระกะเทียม เพื่อถือศีลและปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน โดยการเข้าร่วมกับข้อปฏิบัติของทางวัด ดังต่อไปนี้ เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. Read More
 • เปิดอบรมกรรมฐาน ทุกวันอาทิตย์

  วัดสระกะเทียม เปิดอบรมกรรมฐานแนวสติปัฏฐาน ๔ โดยมี พระครูภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดสระกะเทียม (พระอาจารย์สุพรชัย สารธมฺโม) เป็นพระวิปัสสนาจารย์ - เปิดอบรมทุกวันอาทิตย์ ที่ศาลาปฏิบัติธรรมสารธัมโม Read More
 • ระเบียบการขอบวชพระ

  ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทของวัดสระกะเทียม ผู้มาขอบรรพชาอุปสมบทในวัดสระกะเทียมต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อปฏิบัติที่วัดสระกะเทียมกำหนดไว้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ขาดคุณสมบัติหรือไม่สามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ ขอได้โปรดพิจารณาบรรพชาอุปสมบทในวัดที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมต่อไป โดยวัดสระกะเทียมมีหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและข้อปฏิบัติดังนี้ หลักเกณฑ์และกฎระเบียบของผู้มุ่งบรรพชาอุปสมบทในวัดสระกะเทียม ๑.เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา Read More
 • 1

อบรม-นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อบรม-นักศึกษา

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

วันที่ 18-19-20 กรกฎาคม พ.ศ.2557

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ปี ๒๕๕๗

โครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์คณะธรรมยุต  ประจำปี๒๕๕๗

 

ในความอุปถัมภ์ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ในระหว่างวันพุธที่ ๔ มิถุนายน ถึง วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ วัดสระกะเทียม ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

จึงขอเชิญพทุธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร

พร้อมน้ำปะนะแด่พระภิกษุจำนวน ๑๐๐ รูป

 

Clip [HD]

พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ธรรมยุต ประจำปี 2557 

 

 

 

พระสุนทรธรรมภาณ  (สมชาติ ธมฺมโชโต)

สำนักปฏิบัติ  "แสงธรรมส่องชีวิต"

ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี

http://www.sangdhamsongchevit.com/

แสดงธรรม ในการอบรมพระวิปัสสนาจารย์คณะธรรมยุต รุ่นที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๗

 

 

พระวิสุทธิสารเถร  (ภูสิต ขันติธโร)
เจ้าอาวาส วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน  จ.กาญจนบุรี

 

 

พระภัทรศีลสังวร  (เจริญ ราหุโล)

วัดป่าพระธาตุเขาน้อย    จ.ราชบุรี

 

 

พระครูจิตตภาวนานุสิฐ  (สมหมาย จิตฺตปาโล)

วัดป่าอนาลโย  จ.นครปฐม

 

http://www.youtube.com/watch?v=&feature=youtu.be" rel="nofollow" style="font-size: 13.63636302947998px; color: rgb(59, 89, 152); cursor: pointer; text-decoration: none; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17.563634872436523px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">lflnfJBrLXc&feature=youtu.be

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  วัดสระกะเทียม

 

ตารางฝึกอบรมแผ่น ๑ ตารางฝึกอบรมแผ่น ๒

รายละเอียดการอบรม ตารางการอบรม click อ่านต่อ

อ่านเพิ่มเติม...

วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๗

วันวิสาขบูชา

ระหว่าวันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร และถือศีล ๘ ณ วัดสระกะเทียม

(บวชชีพราหม์ประจำปีครั้งที่ ๒)

 

           วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปี ๒๕๕๗ จะตรงกับวันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ในปีนี้นับเป็นอภิลักขิตกาลพิเศษ คือเป็นปีที่ครบ ๒,๖๐๐ พุทธศตวรรษ หรือ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนา

 

 

 

** กำหนดการ **

 

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เวลา ๑๗.๐๐ น.                              ลงทะเบียน / จัดเก็บสัมภาระ

เวลา ๑๘.๐๐ น.                              ทำวัตรเย็น, กล่าวคำขอบวช, สมาทานศีล ๘

เวลา ๑๙.๐๐ น.                              ปฐมนิเทศ โดย พระครูภาวนาวิมล

เวลา ๒๒.๐๐ น.                              พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๕๗ (วันวิสาขบูชา) 

เวลา  ๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ น.                    สวดมนต์ทำวัตรเช้า, ปฏิบัติธรรม

เวลา  ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.                    รับประทานอาหาร

เวลา  ๐๙.๓๙ น. (โดยประมาณ)           ร่วมพิธีประดิษฐาน เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช

                                                  /ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ

เวลา  ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.                    รับประทานอาหาร

เวลา  ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.                    พัก

เวลา  ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.                    ฟังธรรม , ปฏิบัติธรรม

เวลา  ๑๕.๐๐-๑๗.๔๕ น.                   บำเพ็ญสาธารณประโยชน์  และทำกิจธุระส่วนตัว

เวลา  ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.                    สวดมนต์ทำวัตรเย็น, ปฏิบัติธรรม

 

วันที่  ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๕๗

เวลา ๐๕.๐๐ น.                                ทำวัตรเช้า, ลาสิกขาบทฯ

 

 

NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์ , ข่าวภายในวัด , ข่าวคณะสงฆ์

 
 

 

 
 

 

 

 

 

พระมหาธาตุเจดีย์ ศรีพุทธปาพจน์