กิจกรรมประจำปี วัดสระกะเทียม

 • สวดมนต์ข้ามปี - ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

    สวดมนต์ข้ามปี - ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม       ☻เพื่อเป็นการตอบสนองต่อทางมหาเถระสมาคม ที่ได้ร้องขอต่อวัดต่างๆในประเทศไทย ให้มีการจัดงานบุญในวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ทางวัดสระกะเทียมจึงได้แสดงความร่วมมือโดย ได้จัดให้มีการทำบุญในวันส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ และเพื่อเป็นการให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสในการสร้างกุศลผลบุญ ตั้งแต่เริ่มต้นวันของปีที่มาถึงใหม่ ซึ่งจะได้เป็นศิริมงคลต่อชีวิตของตนเองในตลอดทั้งปี     กำหนดการ Read More
 • วันมาฆบูชา

    งานทำบุญวันมาฆบูชา งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม       ☻วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันสำคัญแรกในรอบปีของทางพระพุทธศาสนาคือ "วันมาฆบูชา" ซึ่งถือว่าเป็นวันหมุนกงล้อธรรมจักร  คือการประกาศพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยประทานให้กับพระอรหันต์สาวกซึ่งได้มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย นำหลักการของพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในทุกสารทิศ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสัตว์โลก ผู้ถือกำเนิดมาพร้อมกับความไม่รู้ และยังคงต้องได้รับทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ Read More
 • วันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว

    งานบุญวันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม         ☻วันออกพรรษาตามปกติ จะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ หลังจากวันเข้าพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือน และเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา ๓ เดือนของพระสงฆ์ โดยพระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้   ☻วัดสระกะเทียมได้จัดให้มีการทำบุญ Read More
 • วันวิสาขบูชา

    งานทำบุญวันวิสาขบูชา งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม       ☻วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันสำคัญที่สองในรอบปีของทางพระพุทธศาสนาคือ "วันวิสาขบูชา" และได้ถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่ง เนื่องด้วยทาง"องค์การสหประชาชาติ" ซึ่งเป็นองค์กรของโลกได้ประกาศไว้ให้เป็นวันสำคัญของโลก   ☻"วันวิสาขบูชา"เป็นวันที่คนไทยคุ้นเคยและให้ความสำคัญมาช้านาน เพราะเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญ ๓ ประการเกิดขึ้นตรงกับวันนี้คือ วันประสูติของเจ้าชายสิตถัตถะ วันตรัสรู้ Read More
 • 1
 • 2

ขอบวชพระ , ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ , มาถือศีลที่วัด , อบรมนักเรียน , วัดสระกะเทียม

 • ระเบียบการ ขอเข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นคณะจากสถาบันการศึกษาทั่วไป

  ระเบียบการ ขอเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะนักเรียนนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วไป ให้ผู้ประสานงานจดจำนวน นร.ที่จะเข้ารับการอบรม(ตัวเลข-แยกชาย/หญิง) แล้วเดินทางมายังวัดสระกะเทียม เพื่อดูสถานที่และพูดคุยนัดแนะวันเวลาเข้ารับการอบรมกับเจ้าอาวาสโดยตรง หรือโทรมาสอบถามล่วงหน้าได้ที่ ๐๘๑-๘๙๕-๘๕๗๙ ระเบียบข้อกำหนดทั่วไป Read More
 • ระเบียบการมาถือศีล ปฏิบัติธรรม ณ วัดสระกะเทียม

  ระเบียบการมาอยู่พักวัดเพื่อถือศีล ปฏิบัติธรรม ณ วัดสระกะเทียม บุคคลทั่วไปสามารถมายังวัดสระกะเทียม เพื่อถือศีลและปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน โดยการเข้าร่วมกับข้อปฏิบัติของทางวัด ดังต่อไปนี้ เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. Read More
 • เปิดอบรมกรรมฐาน ทุกวันอาทิตย์

  วัดสระกะเทียม เปิดอบรมกรรมฐานแนวสติปัฏฐาน ๔ โดยมี พระครูภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดสระกะเทียม (พระอาจารย์สุพรชัย สารธมฺโม) เป็นพระวิปัสสนาจารย์ - เปิดอบรมทุกวันอาทิตย์ ที่ศาลาปฏิบัติธรรมสารธัมโม Read More
 • ระเบียบการขอบวชพระ

  ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทของวัดสระกะเทียม ผู้มาขอบรรพชาอุปสมบทในวัดสระกะเทียมต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อปฏิบัติที่วัดสระกะเทียมกำหนดไว้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ขาดคุณสมบัติหรือไม่สามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ ขอได้โปรดพิจารณาบรรพชาอุปสมบทในวัดที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมต่อไป โดยวัดสระกะเทียมมีหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและข้อปฏิบัติดังนี้ หลักเกณฑ์และกฎระเบียบของผู้มุ่งบรรพชาอุปสมบทในวัดสระกะเทียม ๑.เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา Read More
 • 1

ระเบียบการมาอยู่พักวัดเพื่อถือศีล ปฏิบัติธรรม ณ วัดสระกะเทียม

บุคคลทั่วไปสามารถมายังวัดสระกะเทียม เพื่อถือศีลและปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน โดยการเข้าร่วมกับข้อปฏิบัติของทางวัด ดังต่อไปนี้

เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้าที่อุโบสถ
เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ร่วมจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหาร และช่วยกันทำความสะอาดภาชนะต่างๆ ทำความสะอาดบริเวณโรงครัว
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. กวาดลานวัด และดูแลความสะอาดเสนาสนะ
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็นที่อุโบสถ และนั่งสมาธิ ๑ ชม.
เวลา ๑๙.๔๕ – ๒๒.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม ๑ ชม. นั่งสมาธิ ๑ ชม.

กรุณาเตรียมบัตรประชาชนมาด้วย  สำหรับผู้ที่เดินทางไปกลับ วันต่อวัน

สามารถเลือกเวลาในการทำกิจกรรม ร่วมกับทางวัดให้เหมาะสมกับตนเอง ได้ตามสมควร

สำหรับผู้ที่มาพักค้างคืนที่วัด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  ๑) เข้าพบเจ้าอาวาส เพื่อบอกจุดประสงค์ และระยะเวลาการเข้าพัก
  ๒) ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้ทางวัดเก็บข้อมูล
  ๓) เตรียมดอกไม้ พานธูปเทียนแพ เพื่อขอบวชและศีล ๘ กับพระภิกษุ
  ๔) ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติประจำวันของทางวัด
  ๕) พอถึงเวลาลาสิกขา ให้เตรียมดอกไม้ พานธูปเทียนแพเพื่อลาสิกขา

การแต่งกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการสำหรับโยมที่อยู่หรือมาพักชั่วคราวที่วัดจะต้องไม่ทำสิ่งดังต่อไป นี้


  ๑. ห้ามขีด เขียน วาด พ่น เป็นข้อความหรือรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต
  ๒. ห้ามกระจายเสียงเพลง เสียงลำ เสียงดนตรี และเสียงการเล่นต่างๆ ถ้าเปิดให้เสียบหูฟังเฉพาะตนเท่านั้น เพื่อความสงบ
  ๓. ห้ามเข้าไปในที่พักของกันและกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกันก่อน
  ๔. ห้ามนำของที่เป็นเดรัจฉานวิชา เครื่องรางของขลัง มาโชว์หรือแจกจ่ายกัน
  ๕. ห้ามนำ ศาตราอาวุธ ออกมาให้ผู้อื่นเห็นโดยไม่จำเป็น ( ถึงแม้ผู้นั้นจะมีหน้าที่รักษาความสงบ )
  ๖. ห้ามดื่มหรือพกพา สุราและยาเสพติดทุกชนิดภายในวัด
  ๗. ห้ามบอกใบ้หรือทำกิริยาเกี่ยวกับหวย ๆ เลข ๆ หรืออบายมุขทุกอย่างและการพนันทุกชนิด
  ๘. ห้ามถ่ายรูปหลวงปู่และพระภิกษุในวัด ก่อนได้รับอนุญาต
  ๙. เมื่อได้เข้าพักตามที่อยู่ต่างๆเช่น กุฏิ, บ้านพัก ฯลฯ เมื่อจะจากไปต้องเก็บงำและทำความสะอาด สิ่งต่างๆให้เรียบร้อย
๑๐. ห้ามเอาสัตว์เลี้ยง เช่น หมา แมว ฯลฯ นั่ง – นอนบนผ้าห่ม, หมอน, มุ้งอันเป็นของสงฆ์
๑๑. ห้ามหยิบชิมบริโภคสิ่งของที่เขานำมาหรือฝากมาถวายพระก่อนถวาย หรือ ก่อนได้รับอนุญาต
๑๒. ห้ามเปิดโทรศัพท์ขณะกำลังฟังเทศน์
๑๓. ทุกคนไม่ควรพูดอยู่ตรงภาชนะใส่อาหารส่วนรวม ( แม้ในขณะที่ทำหรือไม่ก็ตาม )
๑๔. กรุณาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
๑๕. กินอาหารเสร็จแล้ว ล้างภาชนะด้วย

ให้ทำตัวรักษาความเรียบง่ายแก่สายหู – สายตาและจิตใจผู้มาเยี่ยมเยือน มองแล้วให้เป็นที่สบายตา ฟังแล้วสบายหู รับรู้แล้วให้เป็นที่สบายใจ ให้สมกับว่ามาหาความสบายกายหรือจิตใจถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว วัดก็จะหมดความหมายที่ดี


หมายเหตุ :

ผู้ที่จะเข้าพักที่วัดเป็นเวลาหลายวัน ต้องแจ้งกับคนวัดที่ดูแล ทำบัญชีระเบียบคนเข้าพัก เพื่อกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ก่อนเข้าพักอาศัยต่อไป

NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์ , ข่าวภายในวัด , ข่าวคณะสงฆ์

 
 

 

 
 

 

 

 

 

พระมหาธาตุเจดีย์ ศรีพุทธปาพจน์