กิจกรรมประจำปี วัดสระกะเทียม

 • สวดมนต์ข้ามปี - ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

    สวดมนต์ข้ามปี - ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม       ☻เพื่อเป็นการตอบสนองต่อทางมหาเถระสมาคม ที่ได้ร้องขอต่อวัดต่างๆในประเทศไทย ให้มีการจัดงานบุญในวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ทางวัดสระกะเทียมจึงได้แสดงความร่วมมือโดย ได้จัดให้มีการทำบุญในวันส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ และเพื่อเป็นการให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสในการสร้างกุศลผลบุญ ตั้งแต่เริ่มต้นวันของปีที่มาถึงใหม่ ซึ่งจะได้เป็นศิริมงคลต่อชีวิตของตนเองในตลอดทั้งปี     กำหนดการ Read More
 • วันมาฆบูชา

    งานทำบุญวันมาฆบูชา งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม       ☻วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันสำคัญแรกในรอบปีของทางพระพุทธศาสนาคือ "วันมาฆบูชา" ซึ่งถือว่าเป็นวันหมุนกงล้อธรรมจักร  คือการประกาศพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยประทานให้กับพระอรหันต์สาวกซึ่งได้มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย นำหลักการของพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในทุกสารทิศ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสัตว์โลก ผู้ถือกำเนิดมาพร้อมกับความไม่รู้ และยังคงต้องได้รับทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ Read More
 • วันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว

    งานบุญวันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม         ☻วันออกพรรษาตามปกติ จะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ หลังจากวันเข้าพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือน และเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา ๓ เดือนของพระสงฆ์ โดยพระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้   ☻วัดสระกะเทียมได้จัดให้มีการทำบุญ Read More
 • วันวิสาขบูชา

    งานทำบุญวันวิสาขบูชา งานบุญประจำปีวัดสระกะเทียม       ☻วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันสำคัญที่สองในรอบปีของทางพระพุทธศาสนาคือ "วันวิสาขบูชา" และได้ถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่ง เนื่องด้วยทาง"องค์การสหประชาชาติ" ซึ่งเป็นองค์กรของโลกได้ประกาศไว้ให้เป็นวันสำคัญของโลก   ☻"วันวิสาขบูชา"เป็นวันที่คนไทยคุ้นเคยและให้ความสำคัญมาช้านาน เพราะเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญ ๓ ประการเกิดขึ้นตรงกับวันนี้คือ วันประสูติของเจ้าชายสิตถัตถะ วันตรัสรู้ Read More
 • 1
 • 2

ขอบวชพระ , ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ , มาถือศีลที่วัด , อบรมนักเรียน , วัดสระกะเทียม

 • ระเบียบการ ขอเข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นคณะจากสถาบันการศึกษาทั่วไป

  ระเบียบการ ขอเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะนักเรียนนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วไป ให้ผู้ประสานงานจดจำนวน นร.ที่จะเข้ารับการอบรม(ตัวเลข-แยกชาย/หญิง) แล้วเดินทางมายังวัดสระกะเทียม เพื่อดูสถานที่และพูดคุยนัดแนะวันเวลาเข้ารับการอบรมกับเจ้าอาวาสโดยตรง หรือโทรมาสอบถามล่วงหน้าได้ที่ ๐๘๑-๘๙๕-๘๕๗๙ ระเบียบข้อกำหนดทั่วไป Read More
 • ระเบียบการมาถือศีล ปฏิบัติธรรม ณ วัดสระกะเทียม

  ระเบียบการมาอยู่พักวัดเพื่อถือศีล ปฏิบัติธรรม ณ วัดสระกะเทียม บุคคลทั่วไปสามารถมายังวัดสระกะเทียม เพื่อถือศีลและปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน โดยการเข้าร่วมกับข้อปฏิบัติของทางวัด ดังต่อไปนี้ เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. Read More
 • เปิดอบรมกรรมฐาน ทุกวันอาทิตย์

  วัดสระกะเทียม เปิดอบรมกรรมฐานแนวสติปัฏฐาน ๔ โดยมี พระครูภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดสระกะเทียม (พระอาจารย์สุพรชัย สารธมฺโม) เป็นพระวิปัสสนาจารย์ - เปิดอบรมทุกวันอาทิตย์ ที่ศาลาปฏิบัติธรรมสารธัมโม Read More
 • ระเบียบการขอบวชพระ

  ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทของวัดสระกะเทียม ผู้มาขอบรรพชาอุปสมบทในวัดสระกะเทียมต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อปฏิบัติที่วัดสระกะเทียมกำหนดไว้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ขาดคุณสมบัติหรือไม่สามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ ขอได้โปรดพิจารณาบรรพชาอุปสมบทในวัดที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมต่อไป โดยวัดสระกะเทียมมีหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและข้อปฏิบัติดังนี้ หลักเกณฑ์และกฎระเบียบของผู้มุ่งบรรพชาอุปสมบทในวัดสระกะเทียม ๑.เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา Read More
 • 1

ระเบียบการ ขอเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ของคณะนักเรียนนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วไป

   ให้ผู้ประสานงานจดจำนวน นร.ที่จะเข้ารับการอบรม(ตัวเลข-แยกชาย/หญิง) แล้วเดินทางมายังวัดสระกะเทียม เพื่อดูสถานที่และพูดคุยนัดแนะวันเวลาเข้ารับการอบรมกับเจ้าอาวาสโดยตรง หรือโทรมาสอบถามล่วงหน้าได้ที่ ๐๘๑-๘๙๕-๘๕๗๙

ระเบียบข้อกำหนดทั่วไป

กิจกรรมในแต่ละวัน
  - ขอบวช ,ปฐมนิเทศ (เฉพาะวันแรก)
  - สวดมนต์ทำวัตรเช้า ,รับประทานอาหารเช้า ,ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์
  - รับฟังธรรมบรรยาย ,ปฏิบัติธรรม ,รับประทานอาหารเพล
  - ชมวัดสระกะเทียม
  - บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
  - สวดมนต์ทำวัตรเย็น ,ฟังธรรม ,ปฏิบัติธรรม ,พัก -ลาสิกขา ,ปัจฉิมนิเทศ (เฉพาะวันกลับ)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อโดยตรงที่พระครูภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดสระกะเทียม

หรือสอบถามได้ที่ โทร. ๐๘๑-๘๙๕-๘๕๗๙

 

ตัวอย่างตารางการอบรม

ตารางกิจกรรมบวชเนกขัมมะ เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม ณ วัดสระกะเทียม อ.เมืองฯ จ.นครปฐม

วันที่ ๒ - ๓ พ.ค. ๒๕๕๔ นักเรียนจำนวน ๑๑๖ คน ชาย ๗๐ คน/ หญิง ๔๖ คน / คุณครู ๖ คน
 

วันจันทร์ที่ ๒ พ.ค. ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. เก็บสัมภาระเข้าที่พัก
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ประธานเปิดอบรม กล่าวคำขอบวช รับศีล ๘ / ปฐมนิเทศ สอนกราบพระ บอกกฎกติกามารยาท อ่านกำหนดการ / พักเข้าห้องน้ำ
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. สอนการสวดมนต์ พุทธคุณ ธัมมคุณ สังฆคุณ(สวดแปล) แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๑๐ คน สวดท่องจำ และให้การบ้าน(มีรางวัล)
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. อบรมเรื่อง “ธรรมะขั้นพื้นฐาน อันเป็นลักษณะของคนดี”
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ชมวัด
๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. อบรมภาคปฏิบัติ ทดลองปฏิบัติ ,ซ้อมสวดมนต์
๑๖.๓๐-๑๗.๕๐ น. พัก อาบน้ำ
๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. สวดมนต์ พุทธคุณ ธัมมคุณ สังฆคุณ แปล ตรวจการบ้าน โดยสุ่มเอา ๒-๓ กลุ่ม อบรมเรื่อง “พระคุณสาม” / พักเข้าห้องน้ำ ยืนปฏิบัติ / นั่งปฏิบัติ อย่างละ ๑๕ นาที / ให้การบ้านก่อนนอน


วันอังคารที่ ๓ พ.ค. ๒๕๕๔
เวลา ๐๕.๐๐ น. ตื่นนอนทำกิจส่วนตัว
๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. สวดมนต์ พุทธคุณ ธัมมคุณ สังฆคุณ / ซ้อมสวดมนต์ ยืนปฏิบัติ / นั่งปฏิบัติ
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๐๘.๐๐-๐๘.๔๕ น. ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ศาลาการเปรียญ
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. อบรมเรื่อง “ไม่ทิ้งธรรม ชีวิตไม่ตกต่ำ”
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ซ้อมสวดมนต์ / ตรวจการบ้าน / แจกรางวัล
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ชมวัด
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. แบ่งกลุ่มวาดรูป หัวข้อ “ทำบุญที่วัดสระกะเทียม” / เก็บสัมภาระ
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. แจกรางวัล / ลาสิกขา / ปัจฉิมนิเทศ / เดินทางกลับฯ

 

 

 

หมายเหตุ :

ให้นำสมุดจดบันทึกติดมาด้วย และ ห้ามนำโทรศัพท์มือถือติดมาที่วัด หากพบจะยึดทันที / ให้คุณครูเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมด้วย อย่างน้อย ๑ คน เพื่อช่วยในการคุมเด็ก
 

* * * * *

 

NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์ , ข่าวภายในวัด , ข่าวคณะสงฆ์

 
 

 

 
 

 

 

 

 

พระมหาธาตุเจดีย์ ศรีพุทธปาพจน์